Protokoll fört vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte 2016


Plats:    Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö

Datum:  2016 04 07

Närvarande:  Ca 25 medlemmar

Inledning:

Ordföranden Anders Ekholm hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet förklarades öppnat.

Årsmötesförhandlingar:

§ 1

Dagordningen fastställdes. Bilaga 1


§ 2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.


§ 3

Folke Strid valdes till ordförande för årsmötet.


§ 4

Elisabeth Lindblad valdes till sekreterare för årsmötet.


§ 5

Ulla Sundlin och Ralph Lindgren valdes att justera årsmötesprotokollet.


§ 6

Genomgång av utdelad verksamhetsberättelse för 2015. Bilaga 2

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen.


§ 7

Genomgång av räkenskaperna för 2015. Bilaga 3

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna räkenskaperna.  


§ 8

Revisorernas berättelse lästes upp.  Bilaga 4


§ 9

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.


§ 10

Val av ledamöter:


Valberedningens ordförande Ralph Lindgren föredrog valberedningens förslag:


Ordförande

Anders Ekholm kvarstår till 2017

Kassör

Jan Elofsson kvarstår till 2017


Ordinarie ledamöter

Kjell Holmerin omvaldes till 2018

Elisabeth Lindblad omvaldes till 2018

Michael Zetterström kvarstår till 2017


Val av ersättare

Åse Blomqvist omvaldes till 2017

Lars Öster omvaldes till 2017


Revisorer

Tori Westin omvaldes till 2017

Evy Kjellberg omvaldes till 2017


Årsmötet beslöt enhälligt godkänna presenterat förslag. Bilaga 5


§ 11

Revisorsarvodet fastställdes till 300 kr 2016 (150 kr/person = totalt 300 kr för året)


§ 12

Då föreningen har god ekonomi föreslog ÄFF:s styrelse en återgång från 125 kr till årsavgift 100 kr för 2017. Årsmötet godkände enhälligt årsavgift 100 kr för 2017.


§ 13

Val av valberedning:

Ralph Lindgren omvaldes till 2017


§ 14

Inga övriga frågor.


§ 15

Mötesordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.Vid protokollet:                Justeras:Elisabeth Lindblad               Ulla Sundlin                Ralph Lindgren