Protokoll fört vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte 2019

 

Plats:                  Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö

Datum:              2019 04 04

Närvarande:    Ca 30 medlemmar

 

Inledning

Anders Ekholm hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet förklarades öppnat. 

Årsmötesförhandlingar:

§ 1

Dagordningen fastställdes. (Bilaga 1) 

§ 2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

§ 3

Anders Ekholm valdes till ordförande för årsmötet. 

§ 4

Elisabeth Lindblad valdes till sekreterare för årsmötet. 

§ 5

Torbjörn Wulff och Elisabeth Blomqvist utsågs att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

§ 6

Genomgång av verksamhetsberättelse för 2018. (Bilaga 2)

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§ 7

Genomgång av räkenskaperna för 2018. (Bilaga 3)

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna räkenskaperna.  

§ 8

Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Ekholm. (Bilaga 4) 

§ 9

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

§ 10

Val av ledamöter:

P g a att valberedningens ordförande Ralph Lindgren hade förhinder att närvara vid årsmötet föredrog Iris Lindgren valberedningens förslag: 

Ordförande

Anders Ekholm omval till 2021 

Kassör

Jan Elofsson omval till 2021 

Ordinarie ledamöter

Kjell Holmerin kvarstår till 2020

Elisabeth Lindblad kvarstår till 2020

Michael Zetterström omval till 2021 

Val av ersättare:

Åse Blomqvist omval till 2020

Pernilla Enebrink nyval till 2020 

Revisorer

Tori Westin omval till 2020

Evy Kjellberg omval till 2020 

Årsmötet beslöt enhälligt godkänna presenterat förslag. (Bilaga 5) 

§ 11

Revisorsarvodet för 2019 fastställdes till 200 kr/person  

§ 12

Årsmötet godkände enhälligt årsavgift 100 kr för 2020. 

§ 13

Val av valberedning:

Ralph Lindgren omval till 2020 

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

§ 15

Mötesordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 

Vid protokollet:                                                      

Elisabeth Lindblad                                                    

Justeras:


Torbjörn Wulff                           Elisabeth Blomqvist                                               Anders Ekholm, ordf