Protokoll fört vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte 2017

Plats:                  Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö

Datum:              2017 04 18    Närvarande:    Ca 20 medlemmar

 

Inledning

Ordföranden Anders Ekholm hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet förklarades öppnat.

 

Årsmötesförhandlingar: 

§ 1

Dagordningen fastställdes. Bilaga 1 

§ 2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

§ 3

Anders Ekholm valdes till ordförande för årsmötet. 

§ 4

Elisabeth Lindblad valdes till sekreterare för årsmötet. 

§ 5

Ulla Sundlin och Daisy Hagman valdes att justera årsmötesprotokollet. 

§ 6

Genomgång av utdelad verksamhetsberättelse för 2016. Bilaga 2

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§ 7

Genomgång av räkenskaperna för 2016. Bilaga 3

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna räkenskaperna.  

§ 8

Revisorernas berättelse lästes upp. Bilaga 4 

§ 9

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

§ 10

Val av ledamöter:

P g a att valberedningens ordförande Ralph Lindgren hade förhinder att närvara vid årsmötet föredrog Iris Lindgren valberedningens förslag: 

Ordförande

Anders Ekholm omval till 2019 

Kassör

Jan Elofsson omval till 2019

 

Ordinarie ledamöter

Kjell Holmerin kvarstår till 2018

Elisabeth Lindblad kvarstår till 2018

Michael Zetterström omval till 2019 

Val av ersättare:

Åse Blomqvist omvaldes till 2018

Lars Öster omvaldes till 2018 

Revisorer

Tori Westin omvaldes till 2018

Evy Kjellberg omvaldes till 2018

 

Årsmötet beslöt enhälligt godkänna presenterat förslag. Bilaga 5 

§ 11

Revisorsarvodet fastställdes till 300 kr för 2017 (150 kr/person = totalt 300 kr för året) 

§ 12

Årsmötet godkände enhälligt årsavgift 100 kr för 2018. 

§ 13

Val av valberedning:

Ralph Lindgren omvaldes till 2018. 

§ 14

Övriga frågor

Ordförande Anders Ekholm tackade Knut Elander med en blomma för allt arbete med föreningens trycksaker.

Informerade om ÄFF:s trädgårdsvandring den 7/5 kl 14.00-16.00. Affischering sker i slutet av april.

Informerade även om att ÄFF har en ny och uppdaterad hemsida. 

§ 15

Mötesordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.  

Vid protokollet:                                                       Justeras:

 

Elisabeth Lindblad                                                   Ulla Sundlin                                 Daisy Hagman