Protokoll fört vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte 2018


Plats:            Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö

Datum:        2018 04 26

Närvarande: Ca 25 medlemmar 

Inledning

Iris Lindgren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Årsmötet förklarades öppnat. 

Årsmötesförhandlingar:

§ 1

Dagordningen fastställdes. (Bilaga 1)

§ 2

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§ 3

Iris Lindgren valdes till ordförande för årsmötet. 

§ 4

Elisabeth Lindblad valdes till sekreterare för årsmötet. 

§ 5

Torbjörn Wulff och Elisabeth Blomqvist utsågs att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 

§ 6
Genomgång av verksamhetsberättelse för 2017. (Bilaga 2)

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna verksamhetsberättelsen
§ 7

Genomgång av räkenskaperna för 2017. (Bilaga 3)

Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna räkenskaperna.  

§ 8

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Evy Kjellberg. (Bilaga 4)

§ 9

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10

Val av ledamöter:

P g a att valberedningens ordförande Ralph Lindgren hade förhinder att närvara vid årsmötet föredrog Iris Lindgren valberedningens förslag: 

Ordförande

Anders Ekholm omval till 2019 

Kassör

Jan Elofsson omval till 2019 

Ordinarie ledamöter

Kjell Holmerin omval till 2020

Elisabeth Lindblad omval till 2020

Michael Zetterström vald till 2019

Val av ersättare:

Åse Blomqvist omval

Lars Öster omval 

Revisorer

Tori Westin omval

Evy Kjellberg omval 

Årsmötet beslöt enhälligt godkänna presenterat förslag. (Bilaga 5) 

§ 11

Revisorsarvodet fastställdes till 200 kr/person (=totalt  400 kr för året).

Evy Kjellberg, föreningens medlem och revisor, deltog ej i beslutet. 

§ 12

Årsmötet godkände enhälligt årsavgift 100 kr för 2019. 

§ 13

Val av valberedning:

Ralph Lindgren omval 

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

§ 15

Mötesordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 

Vid protokollet:      Elisabeth Lindblad    

                              

Justeras:

Torbjörn Wulff                   Elisabeth Blomqvist                                 Iris Lindgren, ordf