För

Älvsjö Fastighetsägareförening

 

Älvsjö Fastighetsägareförening har bildats genom sammanslagning av:

Älvsjö Trädgårdsförening

Långbrodals Fastighetsägareförening

Älvsjö Villastads Fastighetsägareförening

 
 

§1

Älvsjö Fastighetsägareförening är en öppen, partipolitisk obunden, ideell förening, vars medlemmar är villaägare inom 

Älvsjödelen av Brännkyrka församling.

 Älvsjö Fastighetsägareförening skall verka för en god egnahemsmiljö.
 
Älvsjö Fastighetsägareförening tillvaratar medlemmarnas gemensamma intressen avseende kommunala frågor.
 

Älvsjö Fastighetsägareförening har att bistå medlemmarnas gemensamma med råd och anvisningar gällande underhåll och skötsel av hus och tomter.

Älvsjö Fastighetsägareförening anordnar möten och sammankomster samt verkar för en god trivsel i området.

§2

Till medlem av Älvsjö Fastighetsägareförening kan efter anmälan till föreningens styrelse antas varje person som äger eller bebor fastighet inom Älvsjödelen av Brännkyrka församling och som erlägger stadgade avgifter

§3

 Årsavgiften för kommande år fastställes på ordinarie årsmöte.
 
 

§4

Årsavgiften skall vara inbetald senast under april månad. 


§5

Medlem som under ett år underlåtit att betala årsavgift, kan av styrelsen uteslutas.

 

§6

Ärende som medlem önskar få behandlat vid sammanträde, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före sammanträdet.

§7

Älvsjö Fastighetsägareförening har sitt säte inom Älvsjödelen av Brännkyrka församling. Föreningens angelägenheter ombesörjes av styrelsen, som väljes av årsmötet. Den består av fem ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

§8

Styrelseledamöterna utses för två år i sänder och väljes på så sätt att efter första året avgår två stycken efter lottning och därefter omväxlande tre och två i tur att avgå. Avgående styrelseledamot kan omväljas, dock får ordförande och kassör ej avgå samtidigt.

§9

 Styrelsesuppleant utses för ett år i sänder.

§10

 Valbar till styrelseledamot är medlem boende inom Brännkyrka församling.

§11

Det åligger styrelsen att inom ramen för föreningens ändamål enligt 1§:

representera föreningen
verkställa av föreningen fattade beslut
förvalta föreningens egendom

besluta om inköp, förvar och underhåll av maskiner och verktyg för bruk i medlemmarnas hus och trädgårdar 

§12

 

Styrelsen sammankallas av ordföranden. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att alla ledamöter är kallade, samt att minst tre är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

§13

 

Det åligger styrelsen att föra noggranna räkenskaper och protokoll över föreningens verksamhet. Räkenskapsåret är kalenderår.

§14

Revision 

Det åligger revisorerna att övervaka styrelsens arbete, att avlämna revisionsberättelse till styrelsen, samt att i revisionsberättelsen lämna upplysningar om föreningens ekonomiska ställning och yttra sig om förvaltning och ansvarsfrihet för styrelsen.

§15

Sammanträde och val 

Föreningen håller årligen två ordinarie sammanträden av vilka det ena är årsmöte. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. På årsmötet väljes två revisorer samt suppleanter för dessa för ett år i taget.

§16

Extra sammanträde kan hållas då styrelsen finner så påkallat.

§17

Kallelse till föreningsmöten skall ske skriftligen senast tio dagar före årsmötet och senast en vecka för övriga föreningsmöten. Verksamhets- räkenskaps- och revisionsberättelser kan erhållas från styrelsen om så önskas och kommer att finnas tillgängliga en timme före årsmötets öppnande i den lokal årsmötet skall hållas.” 

§18

 

För att på föreningsmöten kunna utöva sin röst krävs att föreningsmedlem har erlagt gällande årsavgift. Varje betalande medlem har en röst.

§19

Alla frågor avgörs genom öppen omröstning och för beslut krävs enkel mötesmajoritet.

 

§20

Styrelse- och revisionsarvoden fastställs av årsmötet.

§21

Ändring av dessa stadgar kan ske endast om beslut fattas därom på två på varandra följande möten, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgar krävs dessutom att stadgeändringen i förväg skriftligen skall tillställas alla medlemmar samt att ändringen godkännes med 2/3 mötesmajoritet. 

§22

Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning skall ske på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning måste ske med 2/3 mötesmajoritet. Mötet beslutar om fördelningen av föreningens tillgängliga medel.