Till
Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Samråd 2017-05141

Hillebarden 3 och 19, Älvsjö


Synpunkter/krav från Älvsjö Fastighetsägareförening

I texten står att "befintliga karaktärsdrag är uppfyllda".
Så är inte fallet.

Oavsett om man betraktar förslaget sett från Älvsjö stationshållet och flerfamiljshusen, eller betraktar förslaget från villabebyggelsen, sticker förslaget ut. Det är för fult och modernistiskt sett från villaperspektivet, och totalt avvikande sett från den gamla stadsbebyggelsen runt Älvsjö centrum.
 
De nya husen planeras att byggas med klinker och betong. Den befintliga villabebyggelsen är byggd i trä.  Bygg de nya husen i trä, det blir då i samklang med övrig villabebyggelse. Eller i puts som befintliga flerfamiljshus.

Ytterligare avvikelser är förslaget med takbeläggning av aluzink, i området är det tegel eller svart plåt som dominerar. Vill man göra något annorlunda och modernt är sedumtak som föreslås för delar av taken på nybyggnationen, ett mycket bättre alternativ. Ytterligare en stor estetisk skillnad är avsaknaden av takfot, inte ens de befintliga äldre flerfamiljshusen saknar takfot. Förutom att det är en nymodernistisk styggelse, så ger det minskad hållbarhet eftersom det blir mer regn på fasaden.

Höjden på husen avviker alltför mycket. Sänk höjden på husen.
Ingen helhetsverkan som man påstår i förslaget. Tvärtom.

Vi ser positivt på att det blir parkeringsplatser i källaren på fastigheten och att det blir samhällsservicelokaler i bottenplan. Hela det nya Älvsjö centrum och Älvsjöstaden definieras av avsaknad av tanke på det allmännas behov av infrastruktur. Viktigt att det nu tas steg för att i alla fall inte förvärra situationen ytterligare. Det har skett och kommer att ske ytterligare förtätningar inom och kring Älvsjö, men inte en tanke verkar har funnits hos stadsplanerarna att alla dessa människor behöver kommunikationer och samhällsservice. Befolkningen växer inte enbart utan det blir även allt fler äldre med behov av att kunna ta bilen för att hämta paket etc. Älvsjö station är Sveriges fjärde största tågstation i termer av på- och avstigande, men det finns knappt några parkeringsplatser för att kunna pendlarparkera eller för folk att kunna hämta och lämna.

Idag är det svårt/omöjligt att parkera i Älvsjö centrum. Det är kö på Älvsjövägen dygnet runt, vilket gör att trafiken spiller över in i villakvarteren, med köer även på småvägarna som följd. Älvsjövägen, ger förutom buller och föroreningar rejäla barriäreffekter, särskilt runt centrum. Att gräva ner Älvsjövägen åtminstone mellan tågviadukten och rondellen vid gamla klockhuset, skulle öppna upp möjligheten att göra ett funktionellt och vackert centrum, som inte enbart består av blåsiga bussgator.

Med byggnationer i fortsättningen utefter Johan Skyttes väg med omgivning blir det mycket mark som hårdgörs.
Här ser vi risken för stora problem, särskilt i en framtid med ökade skyfall, för alla i området med översvämningar som följd. Sedumtak, eller takträdgårdar är en bra och modern broms för regnvattnet. Men även mindre våtmarker och dammar skulle kunna planeras in som förskönande och vattenbromsande inslag.
 
Stockholm Vatten och Avfall har arbetat med vatten- och avloppstunnlar
under åren i vårt bostadsområde i Älvsjö. Vi har haft dåliga erfarenheter av hanteringen av dessa byggnationer.
Det har uppstått stora problem med skador på vissa fastigheter. Efter avslutat
arbete har ingen tagit på sig ansvaret för de skador man åstadkommit.
Bolaget Frijo - med ansvar för sprängningarna - har agerat oseriöst mot dem som fått skador på sina fastigheter.
Politikerna i Stockholm har vägrat acceptera skadeståndskrav. Vi blev rättslösa.

Inför den här byggnationen måste alla fastighetsägare i berört område få
besiktning av sina fastigheter av en opartisk besiktningsman.
Dessutom måste vi fastighetsägare få garantier att eventuella skador
skall bekostas av ansvarig för byggnationen.
Detta gäller även skador som kan åstadkommas av tunga transportbilar.

Älvsjö den 13 januari 2021

Älvsjö Fastighetsägareförening
/ Anders Ekholm, ordf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÄFF:s yttrande angående samråd nybyggnation i Älvsjö.

Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

                                                                                                                           

Samråd angående förslag till ny detaljplan för Jutesprånget 7, 8 och 9 Älvsjö

Diarienr 2016-14627

 

Älvsjö Fastighetsägareförening (ÄFF) vill härmed avge synpunkter på rubricerade förslag.

ÄFF bildades år 1902 och är en av flera fastighetsägareföreningar i Älvsjö som sedan starten arbetat för att ta tillvara de boendes intressen, vilka vi företräder vid t ex samråd.

Vi som bor i Älvsjö har valt att bo i ett villaområde och ser nu med oro på den förvandling som under många år skett här. Att då återigen planera för rivning av fullt fungerande villor och byggnation av höga flerfamiljshus är oroande.

 

Det vi föreslår är att bygga parhus i stil med de parhus som för ett antal år sedan byggdes utefter Johan Skyttes väg ner mot Älvsjövägen. Detta skulle harmonisera och ge en enhetlighet utefter gatan. Parkeringsmöjligheter byggs i anslutning till husen.

 

Idag pratar man mycket om miljö. Att bygga låga hus i trä är billigast och modernt samt trivsamt att bo i. Tänk om beslutande i Stockholm kunde vara både modiga och moderna och bygga hus i trä i stället för betong!

Älvsjövägen är redan nu ett problem med köer ut på E4:an i rusningstrafik och vägen blir med nybyggnationen i Älvsjö alltmer belastad. En lösning på trafikproblemet är en viktig del i planerna på nybyggnation och förtätning.

Ett krav måste även vara att man återvinner så mycket som möjligt av det material man river. Miljöhänsyn måste tas på alla nivåer!

Med det liggande förslaget blir det dessutom stora hårdytor d v s problem kan uppstå med regnvatten och snösmältning.

 

Älvsjö har vuxit alldeles enormt de senaste ca 25 åren. Man har byggt på Prästgårdsgärdet, Solberga, Älvsjö stationsområdet, Älvsjöstaden samt alla bostäder i Långbro Park.

I en folder producerad av Stadsbyggnadskontoret mars 1995 står att läsa:

”Älvsjö är i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö. Detta innebär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader m m ska utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Även andra typer av hus och miljöer inom området omfattas av kulturvärdet”.

 

Vi vill med ovanstående påpeka det olämpliga – att bygga höga och inte särskilt vackra hus i vårt fina villaområde.

Vi hoppas att ovanstående väcker nya tankar och förståelse för att vi fortsättningsvis vill bo i ett trevligt bostadsområde och inte bland höga hus i betong.

 

Älvsjö den 23 juni 2020

 

Anders Ekholm, ordförande

För styrelsen i Älvsjö Fastighetsägareförening

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yttrande angående samråd gällande Älvsjöskogen

Inför bildandet av Älvsjöskogen som naturreservat översändes härmed synpunkter från Älvsjö Fastighetsägareförening.
Utifrån den diskussion som fördes vid möte på Älvsjö Stadsdelsförvaltning den 10/6 2014 önskar vi fortsätta att nyttja skogen på samma sätt som hittills skett.
En tanke skulle dock kunna vara att i den gamla f d hoppbacken bygga en mindre backe för utförsåkning med en enkel replift.
Vår uppfattning är att allt har fungerat väl i Älvsjöskogen under alla år och att några egentliga förändringar ej behöver ske.
Älvsjö den 15 augusti 2014
För Älvsjö Fastighetsägareförening:


Iris Lindgren              Elisabeth Lindblad