ÄFF:s yttrande angående samråd nybyggnation i Älvsjö.

Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

                                                                                                                           

Samråd angående förslag till ny detaljplan för Jutesprånget 7, 8 och 9 Älvsjö

Diarienr 2016-14627

 

Älvsjö Fastighetsägareförening (ÄFF) vill härmed avge synpunkter på rubricerade förslag.

ÄFF bildades år 1902 och är en av flera fastighetsägareföreningar i Älvsjö som sedan starten arbetat för att ta tillvara de boendes intressen, vilka vi företräder vid t ex samråd.

Vi som bor i Älvsjö har valt att bo i ett villaområde och ser nu med oro på den förvandling som under många år skett här. Att då återigen planera för rivning av fullt fungerande villor och byggnation av höga flerfamiljshus är oroande.

 

Det vi föreslår är att bygga parhus i stil med de parhus som för ett antal år sedan byggdes utefter Johan Skyttes väg ner mot Älvsjövägen. Detta skulle harmonisera och ge en enhetlighet utefter gatan. Parkeringsmöjligheter byggs i anslutning till husen.

 

Idag pratar man mycket om miljö. Att bygga låga hus i trä är billigast och modernt samt trivsamt att bo i. Tänk om beslutande i Stockholm kunde vara både modiga och moderna och bygga hus i trä i stället för betong!

Älvsjövägen är redan nu ett problem med köer ut på E4:an i rusningstrafik och vägen blir med nybyggnationen i Älvsjö alltmer belastad. En lösning på trafikproblemet är en viktig del i planerna på nybyggnation och förtätning.

Ett krav måste även vara att man återvinner så mycket som möjligt av det material man river. Miljöhänsyn måste tas på alla nivåer!

Med det liggande förslaget blir det dessutom stora hårdytor d v s problem kan uppstå med regnvatten och snösmältning.

 

Älvsjö har vuxit alldeles enormt de senaste ca 25 åren. Man har byggt på Prästgårdsgärdet, Solberga, Älvsjö stationsområdet, Älvsjöstaden samt alla bostäder i Långbro Park.

I en folder producerad av Stadsbyggnadskontoret mars 1995 står att läsa:

”Älvsjö är i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö. Detta innebär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader m m ska utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Även andra typer av hus och miljöer inom området omfattas av kulturvärdet”.

 

Vi vill med ovanstående påpeka det olämpliga – att bygga höga och inte särskilt vackra hus i vårt fina villaområde.

Vi hoppas att ovanstående väcker nya tankar och förståelse för att vi fortsättningsvis vill bo i ett trevligt bostadsområde och inte bland höga hus i betong.

 

Älvsjö den 23 juni 2020

 

Anders Ekholm, ordförande

För styrelsen i Älvsjö Fastighetsägareförening

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yttrande angående samråd gällande Älvsjöskogen

Inför bildandet av Älvsjöskogen som naturreservat översändes härmed synpunkter från Älvsjö Fastighetsägareförening.
Utifrån den diskussion som fördes vid möte på Älvsjö Stadsdelsförvaltning den 10/6 2014 önskar vi fortsätta att nyttja skogen på samma sätt som hittills skett.
En tanke skulle dock kunna vara att i den gamla f d hoppbacken bygga en mindre backe för utförsåkning med en enkel replift.
Vår uppfattning är att allt har fungerat väl i Älvsjöskogen under alla år och att några egentliga förändringar ej behöver ske.
Älvsjö den 15 augusti 2014
För Älvsjö Fastighetsägareförening:


Iris Lindgren              Elisabeth Lindblad