Älvsjö Fastighetsägareförening hälsar både medlemmar och icke-medlemmar välkomna på trädgårdsvandring söndagen den 6 juni kl 14.00 – 16.00 (OBS ingen gemensam vandring)

 

Det är i år 3 st fastighetsägare som gärna vill visa upp sina trädgårdar. Kanske kan detta inspirera tomtägare till förändringar i den egna trädgården?

Efter trädgårdsvandringen vill vi föreslå ett besök hos Älvsjö Trädgård, Herr Göstas väg 16, öppet kl 14.00 -16.30. Där kan man både köpa växter och fika. 

Pukslagargatan 11

Förutom visning av denna gamla och vackert uppvuxna trädgård med både groddamm och med både gammal och ny växtlighet i trädgården, ställer scenografen och konstnären Roland Söderberg dessutom ut en del konst i trädgården eller i ateljén under visningsdagen.  

Herr Stens väg 26 
Trädgården och huset är från 1914, gamla fruktträd, mycket lökväxter på våren, rosor på sommaren. I början av juni blommar sannolikt buskpioner. För att insekterna ska få mat så plantera i trädgården t ex buddleja, kryddväxter m m. Insekterna är nödvändiga i trädgårdar. Får de ingen näring försvinner de. 

Herr Göstas väg 10

Vår trädgård är som vackrast på våren med mängder av vårlökar. Här trängs snödroppar och snöklockor tidigt i mars innan de mer högresta kejsarkronorna tar över i april. En färgexplosion när det behövs som mest innan mer nedtonade nyanser tar över. Trädgården är gammal och uppvuxen, men med en lite modernare touch. Här pågår ständiga projekt där det senaste är ett litet växthus med tillhörande liten köksträdgård. En utmaning har varit de stora höjdskillnader som finns och för att få en så varierad trädgård som möjligt, med rimligt underhåll, har vi satsat på större ytor av marktäckare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

 

Angående samråd diarienummer 2018-13333 avseende detaljplan för Landsknekten 4 och 22 i Älvsjö 

Med anledning av ovanstående samråd vill vi hänvisa till våra tidigare insända yttranden avseende:

Jutesprånget 7, 8 och 9 med diarienr 2016—14627 samt

Hillebarden 3 och 19 med diarienr 2017-05141. 

Våra synpunkter är fortsatt de samma vad gäller rivning av fullt funktionsdugliga fastigheter och nybyggnation av höga hus, vilket vi redogjort för vid ovanstående samråd.

Vi anser det ej nödvändigt att upprepa dessa utan ber er att ta del av våra tidigare insända synpunkter. 

Älvsjö den 26 maj 2021 

Älvsjö Fastighetsägareförening

 /Anders Ekholm, ordf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till
Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Samråd 2017-05141

Hillebarden 3 och 19, Älvsjö


Synpunkter/krav från Älvsjö Fastighetsägareförening

I texten står att "befintliga karaktärsdrag är uppfyllda".
Så är inte fallet.

Oavsett om man betraktar förslaget sett från Älvsjö stationshållet och flerfamiljshusen, eller betraktar förslaget från villabebyggelsen, sticker förslaget ut. Det är för fult och modernistiskt sett från villaperspektivet, och totalt avvikande sett från den gamla stadsbebyggelsen runt Älvsjö centrum.
 
De nya husen planeras att byggas med klinker och betong. Den befintliga villabebyggelsen är byggd i trä.  Bygg de nya husen i trä, det blir då i samklang med övrig villabebyggelse. Eller i puts som befintliga flerfamiljshus.

Ytterligare avvikelser är förslaget med takbeläggning av aluzink, i området är det tegel eller svart plåt som dominerar. Vill man göra något annorlunda och modernt är sedumtak som föreslås för delar av taken på nybyggnationen, ett mycket bättre alternativ. Ytterligare en stor estetisk skillnad är avsaknaden av takfot, inte ens de befintliga äldre flerfamiljshusen saknar takfot. Förutom att det är en nymodernistisk styggelse, så ger det minskad hållbarhet eftersom det blir mer regn på fasaden.

Höjden på husen avviker alltför mycket. Sänk höjden på husen.
Ingen helhetsverkan som man påstår i förslaget. Tvärtom.

Vi ser positivt på att det blir parkeringsplatser i källaren på fastigheten och att det blir samhällsservicelokaler i bottenplan. Hela det nya Älvsjö centrum och Älvsjöstaden definieras av avsaknad av tanke på det allmännas behov av infrastruktur. Viktigt att det nu tas steg för att i alla fall inte förvärra situationen ytterligare. Det har skett och kommer att ske ytterligare förtätningar inom och kring Älvsjö, men inte en tanke verkar har funnits hos stadsplanerarna att alla dessa människor behöver kommunikationer och samhällsservice. Befolkningen växer inte enbart utan det blir även allt fler äldre med behov av att kunna ta bilen för att hämta paket etc. Älvsjö station är Sveriges fjärde största tågstation i termer av på- och avstigande, men det finns knappt några parkeringsplatser för att kunna pendlarparkera eller för folk att kunna hämta och lämna.

Idag är det svårt/omöjligt att parkera i Älvsjö centrum. Det är kö på Älvsjövägen dygnet runt, vilket gör att trafiken spiller över in i villakvarteren, med köer även på småvägarna som följd. Älvsjövägen, ger förutom buller och föroreningar rejäla barriäreffekter, särskilt runt centrum. Att gräva ner Älvsjövägen åtminstone mellan tågviadukten och rondellen vid gamla klockhuset, skulle öppna upp möjligheten att göra ett funktionellt och vackert centrum, som inte enbart består av blåsiga bussgator.

Med byggnationer i fortsättningen utefter Johan Skyttes väg med omgivning blir det mycket mark som hårdgörs.
Här ser vi risken för stora problem, särskilt i en framtid med ökade skyfall, för alla i området med översvämningar som följd. Sedumtak, eller takträdgårdar är en bra och modern broms för regnvattnet. Men även mindre våtmarker och dammar skulle kunna planeras in som förskönande och vattenbromsande inslag.
 
Stockholm Vatten och Avfall har arbetat med vatten- och avloppstunnlar
under åren i vårt bostadsområde i Älvsjö. Vi har haft dåliga erfarenheter av hanteringen av dessa byggnationer.
Det har uppstått stora problem med skador på vissa fastigheter. Efter avslutat
arbete har ingen tagit på sig ansvaret för de skador man åstadkommit.
Bolaget Frijo - med ansvar för sprängningarna - har agerat oseriöst mot dem som fått skador på sina fastigheter.
Politikerna i Stockholm har vägrat acceptera skadeståndskrav. Vi blev rättslösa.

Inför den här byggnationen måste alla fastighetsägare i berört område få
besiktning av sina fastigheter av en opartisk besiktningsman.
Dessutom måste vi fastighetsägare få garantier att eventuella skador
skall bekostas av ansvarig för byggnationen.
Detta gäller även skador som kan åstadkommas av tunga transportbilar.

Älvsjö den 13 januari 2021

Älvsjö Fastighetsägareförening
/ Anders Ekholm, ordf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÄFF:s yttrande angående samråd nybyggnation i Älvsjö

Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

                                                                                                                           

Samråd angående förslag till ny detaljplan för Jutesprånget 7, 8 och 9 Älvsjö

Diarienr 2016-14627

 

Älvsjö Fastighetsägareförening (ÄFF) vill härmed avge synpunkter på rubricerade förslag.

ÄFF bildades år 1902 och är en av flera fastighetsägareföreningar i Älvsjö som sedan starten arbetat för att ta tillvara de boendes intressen, vilka vi företräder vid t ex samråd.

Vi som bor i Älvsjö har valt att bo i ett villaområde och ser nu med oro på den förvandling som under många år skett här. Att då återigen planera för rivning av fullt fungerande villor och byggnation av höga flerfamiljshus är oroande.

 

Det vi föreslår är att bygga parhus i stil med de parhus som för ett antal år sedan byggdes utefter Johan Skyttes väg ner mot Älvsjövägen. Detta skulle harmonisera och ge en enhetlighet utefter gatan. Parkeringsmöjligheter byggs i anslutning till husen.

 

Idag pratar man mycket om miljö. Att bygga låga hus i trä är billigast och modernt samt trivsamt att bo i. Tänk om beslutande i Stockholm kunde vara både modiga och moderna och bygga hus i trä i stället för betong!

Älvsjövägen är redan nu ett problem med köer ut på E4:an i rusningstrafik och vägen blir med nybyggnationen i Älvsjö alltmer belastad. En lösning på trafikproblemet är en viktig del i planerna på nybyggnation och förtätning.

Ett krav måste även vara att man återvinner så mycket som möjligt av det material man river. Miljöhänsyn måste tas på alla nivåer!

Med det liggande förslaget blir det dessutom stora hårdytor d v s problem kan uppstå med regnvatten och snösmältning.

 

Älvsjö har vuxit alldeles enormt de senaste ca 25 åren. Man har byggt på Prästgårdsgärdet, Solberga, Älvsjö stationsområdet, Älvsjöstaden samt alla bostäder i Långbro Park.

I en folder producerad av Stadsbyggnadskontoret mars 1995 står att läsa:

”Älvsjö är i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö. Detta innebär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader m m ska utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Även andra typer av hus och miljöer inom området omfattas av kulturvärdet”.

 

Vi vill med ovanstående påpeka det olämpliga – att bygga höga och inte särskilt vackra hus i vårt fina villaområde.

Vi hoppas att ovanstående väcker nya tankar och förståelse för att vi fortsättningsvis vill bo i ett trevligt bostadsområde och inte bland höga hus i betong.

 

Älvsjö den 23 juni 2020

 

Anders Ekholm, ordförande

För styrelsen i Älvsjö Fastighetsägareförening


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det årsmöte som vi vanligtvis håller i april månad framflyttas pga coronautbrottet.
Vi återkommer med besked om nytt datum så snart situationen  förbättrats.

Fram till dess tycker vi att den finska  rekommendationen för att hantera  coronan är helt fantastisk och värd att följa:

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och tvätta händerna noga.

Styrelsen ÄFF
Vi arrangerade Årets MC- och Bilutställning - Bild och text finns i galleriet -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hem

Email: kontakt@alvsjofastighet.se


Älvsjö Fastighetsägareförening är en idéell och obunden sammanslutning för att främja gemensamma intressen kring hus, hem och boendemiljö för fastighetsägare i Älvsjö.

Föreningen bevakar trafik- och planfrågor i området.
För gemensam trevnad ordnas möten och olika tillställningar (utflykter, trädgårdsvandring, bilutställning).

Årsavgiften är 100 kronor, som betalas till PG 18 03 56-8, gärna före den sista april.


Bildspelet är från några av våra aktiviteter vi arrangerat eller deltagit i


Grannsamverkan

För ett par år sedan tog Lennart Bengtsson i Älvsjö initiativet att starta Grannsamverkan. Till dags dato (mars 2017) finns det c:a 3400 fastighetsägare i Älvsjö med omnejd som får omedelbar mailinformation när inbrott, inbrottsförsök eller dylikt inträffat i vårt närområde. Även brottsstatistik från Polisen mailas regelbundet ut. 

Du som ännu ej är med i denna Grannsamverkan och vill noteras i Lennart maillista är välkommen att anmäla dig till: lennartibengtsson@hotmail.com

Driftcentralen

Driftcentralen åtgärdar bl.a. fel på gatubelysningen inom Stockholms Stad.

De nås på webben eller på telefon, dygnet runt, på  08 651 00 00
  • Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Exempelvis kan du felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering, halka eller skadegörelse.