---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÄFF:s yttrande angående samråd nybyggnation i Älvsjö

Stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

                                                                                                                           

Samråd angående förslag till ny detaljplan för Jutesprånget 7, 8 och 9 Älvsjö

Diarienr 2016-14627

 

Älvsjö Fastighetsägareförening (ÄFF) vill härmed avge synpunkter på rubricerade förslag.

ÄFF bildades år 1902 och är en av flera fastighetsägareföreningar i Älvsjö som sedan starten arbetat för att ta tillvara de boendes intressen, vilka vi företräder vid t ex samråd.

Vi som bor i Älvsjö har valt att bo i ett villaområde och ser nu med oro på den förvandling som under många år skett här. Att då återigen planera för rivning av fullt fungerande villor och byggnation av höga flerfamiljshus är oroande.

 

Det vi föreslår är att bygga parhus i stil med de parhus som för ett antal år sedan byggdes utefter Johan Skyttes väg ner mot Älvsjövägen. Detta skulle harmonisera och ge en enhetlighet utefter gatan. Parkeringsmöjligheter byggs i anslutning till husen.

 

Idag pratar man mycket om miljö. Att bygga låga hus i trä är billigast och modernt samt trivsamt att bo i. Tänk om beslutande i Stockholm kunde vara både modiga och moderna och bygga hus i trä i stället för betong!

Älvsjövägen är redan nu ett problem med köer ut på E4:an i rusningstrafik och vägen blir med nybyggnationen i Älvsjö alltmer belastad. En lösning på trafikproblemet är en viktig del i planerna på nybyggnation och förtätning.

Ett krav måste även vara att man återvinner så mycket som möjligt av det material man river. Miljöhänsyn måste tas på alla nivåer!

Med det liggande förslaget blir det dessutom stora hårdytor d v s problem kan uppstå med regnvatten och snösmältning.

 

Älvsjö har vuxit alldeles enormt de senaste ca 25 åren. Man har byggt på Prästgårdsgärdet, Solberga, Älvsjö stationsområdet, Älvsjöstaden samt alla bostäder i Långbro Park.

I en folder producerad av Stadsbyggnadskontoret mars 1995 står att läsa:

”Älvsjö är i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö. Detta innebär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader m m ska utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Även andra typer av hus och miljöer inom området omfattas av kulturvärdet”.

 

Vi vill med ovanstående påpeka det olämpliga – att bygga höga och inte särskilt vackra hus i vårt fina villaområde.

Vi hoppas att ovanstående väcker nya tankar och förståelse för att vi fortsättningsvis vill bo i ett trevligt bostadsområde och inte bland höga hus i betong.

 

Älvsjö den 23 juni 2020

 

Anders Ekholm, ordförande

För styrelsen i Älvsjö Fastighetsägareförening


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det årsmöte som vi vanligtvis håller i april månad framflyttas pga coronautbrottet.
Vi återkommer med besked om nytt datum så snart situationen  förbättrats.

Fram till dess tycker vi att den finska  rekommendationen för att hantera  coronan är helt fantastisk och värd att följa:

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och tvätta händerna noga.

Styrelsen ÄFF
Vi arrangerade Årets MC- och Bilutställning - Bild och text finns i galleriet - Bilutställning 2019


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hem

Email: kontakt@alvsjofastighet.se


Älvsjö Fastighetsägareförening är en idéell och obunden sammanslutning för att främja gemensamma intressen kring hus, hem och boendemiljö för fastighetsägare i Älvsjö.

Föreningen bevakar trafik- och planfrågor i området.
För gemensam trevnad ordnas möten och olika tillställningar (utflykter, trädgårdsvandring, bilutställning).

Årsavgiften är 100 kronor, som betalas till PG 18 03 56-8, gärna före den sista april.


Bildspelet är från några av våra aktiviteter vi arrangerat eller deltagit i


Grannsamverkan

För ett par år sedan tog Lennart Bengtsson i Älvsjö initiativet att starta Grannsamverkan. Till dags dato (mars 2017) finns det c:a 3400 fastighetsägare i Älvsjö med omnejd som får omedelbar mailinformation när inbrott, inbrottsförsök eller dylikt inträffat i vårt närområde. Även brottsstatistik från Polisen mailas regelbundet ut. 

Du som ännu ej är med i denna Grannsamverkan och vill noteras i Lennart maillista är välkommen att anmäla dig till: lennartibengtsson@hotmail.com

Driftcentralen

Driftcentralen åtgärdar bl.a. fel på gatubelysningen inom Stockholms Stad.

De nås på webben eller på telefon, dygnet runt, på  08 651 00 00
  • Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll på grund av skador. Exempelvis kan du felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering, halka eller skadegörelse.